ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


image-178145-texnikos_asfaleias-4.w640.png
1) Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

α. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία και απασχολούν μέχρι και 49 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης.
β. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β΄ ή Γ΄ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.
γ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών.
δ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.
ε. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.
στ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞ.Υ.Π.Π. ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται.

Διάρκεια επιμόρφωσης

  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ’ κατηγορίας για να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας πρέπει να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών. 
  • Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β’ κατηγορίας για να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών. 

*Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ένας εργαζόμενος της επιχείρησης μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, με φαξ ή email. 
image-178140-seminaria.jpg
2)Επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζομένους
Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25 

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 είναι επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζομένους που προέρχονται από μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων). Ο χαρακτήρας τους είναι επιμορφωτικός με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση του εργαζόμενου και τη διεύρυνση των γνώσεων του, ώστε να μπορεί να αποδώσει καλύτερα έχοντας νέα τεχνογνωσία. 

Κάθε καταρτιζόμενος που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιτυχώς λαμβάνει επιδότηση 160 ευρώ για 32 ώρες σεμιναρίου. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

•    Oι εργοδότες τους να μην καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών.
•    Oι εργοδότες τους να μην επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
•    Tο αντικείμενο απασχόλησής τους να μην τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).
•    Οι εργοδότες τους έχουν καταβάλει την εργοδοτική εισφορά στο ΙΚΑ ΛΑΕΚ 0,24%.
•    Η επιχείρηση στην οποία δουλεύουν απασχολεί 1-25 εργαζομένους. 

Ενδεικτική θεματολογία προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25:

•    Τεχνικές πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και βασικές αρχές marketing. 
•    Εφαρμογές πληροφορικής για αρχάριους και προχωρημένους. 
•    Διαχείριση εργασιακού άγχους και επικοινωνία. 
•    Social media και e-marketing.
•    Διαχείριση κρίσεων. 
•    Παροχή Α’ βοηθειών και Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 
•    Λογιστική (γενική λογιστική, λογιστική εταιρειών, φορολογία εταιρειών κλπ.)
•    Πωλήσεις 
•    Management 
•    Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης 
•    Σχεδιασμός ιστοσελίδων. 
•    Εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης και Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν την τρέχουσα χρονιά. Για την καταχώρηση της θέσεως σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η άμεση δήλωση συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς,
​με φαξ ή email. 


image-178162-rising-Sales-Chart1.jpg
3)Επιδοτούμενα σεμινάρια για επιχειρήσεις
Επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις. 

Κάθε εργοδότης καταβάλει υποχρεωτικά στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 για τους εργαζομένους του που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Η συγκεκριμένη εισφορά, την οποία και διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, καταβάλλεται για την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. 

Το ποσό της εισφοράς αυτής μπορεί να επιστραφεί στην επιχείρηση ως προϊόν εκπαίδευσης για το προσωπικό της. Το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση για εκπαίδευση της επιχείρησης δεν θεωρείται έσοδο, ούτε φορολογείται. 

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται ουσιαστικά επιδοτούμενη εκπαίδευση χωρίς καμιά χρηματική επιβάρυνση, αρκεί να τηρούν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις στο ΙΚΑ. 

Πως διαμορφώνεται το ποσό που θα λάβει μία επιχείρηση για να υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για το έτος 2016:

•    Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
•    Σε περίπτωση που οι δαπάνες κατάρτισης είναι μικρότερες του 70% του ποσού εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%), τότε επιδοτείται το 100% των δαπανών.

Να σημειωθεί ότι:
•    Για τις επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2015, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ του έτους 2015 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2016.
•    Για τις επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποίησαν όλο το ποσό του αντιστοιχεί στο 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2015, υπάρχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρησιμοποίησης του συγκεκριμένο ποσού στο έτος 2016.

Σε τι αντικείμενο μπορεί να εκπαιδευτεί το προσωπικό μιας επιχείρησης:

Η επιχείρηση είναι ελεύθερη στην επιλογή του αντικειμένου της εκπαίδευσης των εργαζομένων της ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης που προκύπτουν. Οι λόγοι που προκύπτουν οι ανάγκες κατάρτισης:
•    Εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας.
•    Έλλειψη γνώσεων του υφιστάμενου προσωπικού.
•    Βελτίωση παραγωγικότητας. 
•    Ανάγκες για τεχνικές διαφήμισης και marketing των εργαζομένων. 
•    Βελτίωση της ομαλής συνεργασίας και επικοινωνίας του προσωπικού. 
•    Εκπαίδευση σε εξειδικευμένη γνώση. 

Ενδεικτική θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης:
•    Τεχνικές πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και βασικές αρχές marketing. 
•    Εφαρμογές πληροφορικής ανάλογα με τις ανάγκες. 
•    Διαχείρισης εργασιακού άγχους και επικοινωνία. 
•    Social media και e-marketing.
•    Διαχείριση κρίσεων. 
•    Παροχή Α’ βοηθειών και Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
•    Λογιστική (γενική λογιστική, λογιστική εταιρειών, φορολογία εταιρειών κλπ.).
•    Πωλήσεις. 
•    Management. 
•    Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης. 
•    Εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης και Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Η θεματολογία προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σε όποιο αντικείμενο επιθυμεί.

Το γραφείο μας παρέχει την πλήρη υλοποίηση των συγκεκριμένων επιδοτούμενων εταιρικών σεμιναρίων και συγκεκριμένα:
•    Δημιουργία, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες, το αντικείμενο εργασίας και σε συνδυασμό πάντα με τους στόχους της εταιρίας.
•    Διεξαγωγή των προγραμμάτων στους χώρους εργασίας της επιχείρησης. 
•    Γραφειοκρατική διεκπεραίωση για την καταβολής της επιδότησης (ΛΑΕΚ 0,24) από τον ΟΑΕΔ στην επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή με φαξ ή email. 
image-178167-EFET.jpg
4)Σεμινάρια Υγιεινής και
Ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ
Σεμινάρια «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»-ΕΦΕΤ 

Κάθε εργαζόμενος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα είναι υποχρεωμένος (σύμφωνα με Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14708) να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές του Ε.Φ.Ε.Τ. Αφού ο εργαζόμενος παρακολουθήσει το πρόγραμμα δίνει εξετάσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. με στόχο την απόκτηση του πιστοποιητικού που τον χρήζει κατάλληλο για να έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα στον χώρο εργασίας του. 

Θεματολογία
1)    Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
2)    Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
3)    Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
4)    Ατομική Υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
5)    Το εργασιακό περιβάλλον
6)    Πρακτικές καθαρισμού
7)    Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
8)    Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Σκοπός σεμιναρίου

Η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής των τροφίμων που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Ποιους αφορά

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την παραπάνω εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές που θα διδάξουν στα παρόντα προγράμματα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ.

Πιστοποίηση 

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν προσωρινές Βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες δεν αντικαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία εκδίδει ο Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).

Διαδικασία Εξετάσεων

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε γραπτή εξέταση προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και η σχετική βεβαίωση κατάρτισης (πιστοποιητικό) των προγραμμάτων θα χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευθέντων στις εξετάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή με φαξ ή email. ​​