ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ


1) Άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου 

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Συλλογή δικαιολογητικών και αιτήσεων. 
 • Οργάνωση και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια περιφέρεια. 
 • Προετοιμασία για θεωρητικές εξετάσεις. 
 • Προετοιμασία για πρακτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όποιος χειρίζεται μηχάνημα έργου με ισχύ 10 KW και πάνω υποχρεούται να κατέχει άδεια χειριστού. Το όριο αυτό αφορά την συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες. 

Τα μηχανήματα έργου διακρίνονται σε 9 ειδικότητες:

1.    Εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές
2.    Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων
3.    Οδοστρωσίας 
4.    Εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων 
5.    Υπόγειων έργων και μεταλλείων 
6.    Έλξης 
7.    Διάτρησης και κοπής εδαφών 
8.    Ειδικές εργασίες ανύψωσης 
9.    Πολλαπλές εργασίες 


Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας,
​διακρίνονται σε 2 ομάδες:


Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.
Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες. Συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW
Με βάση την ειδικότητα του μηχανήματος και τις 2 ομάδες διάκρισης εκδίδεται και η αντίστοιχη άδεια. 


Έχουμε 3 βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων, όσον αφορά τα μηχανήματα έργου:

1η Βαθμίδα: Βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου
2η Βαθμίδα: Χειριστής μηχανήματος έργου ομάδας Β 
3η Βαθμίδα: Χειριστής μηχανήματος έργου ομάδας Α
2) Έκδοση πινακίδων μηχανήματων έργου

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων μηχανημάτων έργου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:
 1. Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και οργάνωση φακέλου.
 2. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ και της Νομαρχίας.
 3. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.
 4. Λήψη φωτογραφιών του μηχανήματος με σκοπό την κατάθεση τους στην αρμόδια υπηρεσία.
 5. Έλεγχος μηχανήματος με σκοπό την απαραίτητη έγκριση τύπου για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, με φαξ ή email.

3) Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Ο εργοδότης οφείλει (σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3850) να έχει στη διάθεση του μία γραπτή εκτίμηση (μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου) των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Υποχρέωση του εργοδότη είναι να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π.

Σκοπός της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό:
 • Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν.
 • Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανιστούν.


4) Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων

Αναλαμβάνουμε τις διεκπεραιώσεις για τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας για ανυψωτικό μηχάνημα έργου. Κάθε μηχάνημα έργου που χαρακτηρίζεται ανυψωτικό, σύμφωνα με την ΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων», υπόκειται υποχρεωτικά σε έλεγχο, ο οποίος ακολουθείται από την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να επανελέγχονται ανά περιοδικό διάστημα, όπως ορίζεται για κάθε κατηγορία.

Κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων

Ανυψωτικό μηχάνημα είναι το μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο, φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα, κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: Κατηγορία υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας.

Κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας:

 • Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης.
 • Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά.
 • Γερανογέφυρες.
 • Οικοδομικοί πυργογερανοί.
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων.
 • Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες).
 • Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού.

Κατηγορία μεσαίας επικινδυνότητας:
 • Μικροί γερανοί οικοδομών.
 • Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια, αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα.
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 μ.
Κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας:
 • Γερανοί μετακίνησης οχημάτων
 • Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 κιλών.
 • Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών.

Κυρώσεις-Πρόστιμα

Οποιοσδήποτε θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα που δεν πληροί τις απαιτήσεις ελέγχου, σύμφωνα με την Υ.Α, τιμωρείται με τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να είναι πρόστιμο από 200-12.000 ευρώ, ανά κατηγορία παράβασης ή/και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας για τα μηχανήματα έργων.

Συγκεκριμένα, η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου, ανά μηχάνημα έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,500 ευρώ.

5)  Μεταβιβάσεις Αδειών Χειριστού

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης άδειας  χειριστού. Δηλαδή τις γραφειοκρατικές ενέργειες (και όχι μόνο) για να πουλήσετε ένα μηχάνημα ή να το αγοράσετε. 

Συγκεκριμένα:
 • Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών (υπεύθυνη δήλωση, παλιά άδεια του χειριστή, τέλη, τιμολόγια πώλησης, φωτογραφίες μηχανήματος κ.ά.).
 • Όλες τις ενέργειες για την έκδοση της νέας άδειας στο όνομα του νέου κατόχου. 
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητας του μηχανήματος. 
Κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας:
 • Γερανοί μετακίνησης οχημάτων
 • Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 κιλών.
 • Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών.
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας​
Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (Α, Β ή Γ κατηγορίας). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία, υποχρεωτικές για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις.
 
Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Ο ιατρός εργασίας παρέχει συμβουλές και επιβλέπει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
 
Συγκεκριμένα ο τεχνικός ασφαλείας:
1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγής.
2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά του αρμόδιους προϊσταμένους.
 
Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας:

 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας.
Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις υποδείξεις του όσον αφορά:
 
 • Τους ενδεχόμενους κινδύνους από μία παραγωγική δραστηριότητα.
 • Αν μπορούν να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι αυτοί και αν ναι πως.
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας (όπως πυρασφάλεια).
 
 Ενημερώνει:
 
 • Τους εργαζομένους για τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούν και για το πώς να αποφύγουν ενδεχόμενους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους.
  
Οι ώρες απασχόλησης και τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας εξαρτώνται από την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες ή στους εργαζομένους να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μετά την παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις​
Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί αν επιβληθεί:
1. Πρόστιμο 500-50.000 ευρώ για καθεμιά παράβαση.
2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή χρηματική ποινή 900 ευρώ ή και τις δύο ποινές.
 
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
 
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς,
​με φαξ ή email.